Hale namiotowe, a podatek od nieruchomości

Czy muszę zapłacić podatek od nieruchomości za halę namiotową? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, którzy planują postawienie hali. Jest to kwestia, która budzi kontrowersje nawet na poziomie administracyjnym. Istnieją różne interpretacje organów podatkowych i sądów administracyjnych w tej kwestii. Najbardziej problematyczny jest przypisywanie halom namiotowym cech budowli. Co to oznacza?

“Obiekt budowlany” według Art. 3 pkt 1 ustawy Prawa Budowlanego to “budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.”. Oznacza to, że każdy bez wyjątku istniejący obiekt należy zaliczyć do tej kategorii.

Nie można zaliczyć hal namiotowych do kategorii budynków czy obiektów małej architektury ze względu na ich konstrukcję. Nie są trwale związane z gruntem, nie posiadają fundamentów oraz nie są niewielkimi obiektami jak np. altana czy huśtawka. 

Namioty Pneumatyczne

Co jednak z kategorią “budowli”? Według art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, termin ten oznacza “każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”.

Orzecznictwo NSA z 2015 roku nie pozostawia wątpliwości, czy hale namiotowe są budowlami: “Zgodnie z art. 3 pkt 5 p.b. tego typu obiekt, jak namiot, zaliczany jest do tymczasowych obiektów budowlanych". Przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć “obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.”

Jak jednak stoi “tymczasowy obiekt budowlany” wobec “obiektu budowlanego” w ogóle? Najnowsze orzecznictwo stanowi, że nie ma rozróżnienia i “tymczasowość” jest tylko cechą, odmianą “obiektu”. Podobnie “tymczasowe” mogą być budynki czy obiekty małej architektury. 

Tutaj należy się jednak zatrzymać, ponieważ “tymczasowy obiekt” nie zawsze jest budowlą. Organom podatkowym zdarza się potwierdzać, że hala namiotowa stanowi budowlę i jeśli jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, to jest obarczony podatkiem od nieruchomości. Aby tymczasowa hala namiotowa została uznana za budowlę, musi jednak być wprost wymieniona w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego (przytoczone wyżej). 

Problematyczne jest jednak to, że hale namiotowe zakwalifikowane jako tymczasowe obiekty budowlane nie zostały wymienione w tym artykule, przez co nie można w teorii zaliczyć ich do budowli, a zatem nie powinny one podlegać podatkowi od nieruchomości.